top of page

Vedtægter

NAVN, STIFTELSE OG TILHØRSFORHOLD
 

§1.

Foreningens navn er Dall-Ferslev Idrætsforening (D.F.I). Foreningen er stiftet den 8. oktober 1973. Foreningen er medlem af Jysk Boldspilunion, Jysk Håndbold Forbund, Nordjysk Badmintonforbund, DGI Nordøstjylland, Dansk Tennisforbund, Dansk Arbejder Idrætsforbund, og er undergivet disse organisationers vedtægter og love. Foreningen er endvidere medlem af SIFA.

§2.

Foreningens formål er at virke for idrættens fremme blandt medlemmerne i foreningen med aktiviteter i Dall Villaby og Ferslev i det omfang, det er praktisk og økonomisk gennemførligt. Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke idrætsgrene foreningen skal beskæftige sig med. For tiden har foreningen afdelinger for badminton, fodbold, gymnastik, håndbold og tennis.
 

Medlemskab, kontingent og eksklusion

§3.

Foreningen optager medlemmer, som anerkender klubbens love, og som med interesse vil deltage i foreningens arbejde. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til kassereren. Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelse finder sted. Udmeldelse anerkendes ikke, såfremt kontingentrestance forefindes. Restancen for aktive medlemmer er 3 måneder, der på grund af kontingentrestance er slettet, kan kun genoptages, når denne restance er udlignet. Kontingent for de enkelte afdelinger fastsættes på foreningens årlige ordinære generalforsamling efter forslag fra hovedbestyrelsen. Kontingent betales forud. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at fritage medlemmer for kontingent helt eller delvist. Eksklusion af medlemmer kan foretages af hovedbestyrelsen. Eksklusion kræver enstemmig beslutning. Vedkommende kan skriftlig kræve hovedbestyrelsens afgørelse forelagt på næste ordinære generalforsamling, der med simpel majoritet træffer endelig afgørelse. Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§4.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer har stemmeret, men betaler ikke kontingent.
 

Foreningens opbygning, ledelse, arbejdsfordeling og ansvar samt bestyrelsen

 

§5.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på for tiden 7 medlemmer, 2 medlemmer, formanden og kassereren, vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal. 5 medlemmer af hovedbestyrelsen er afdelingsformænd, der vælges på afdelingernes generalforsamlinger. På foreningens ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse. Den ansvarlige for afdelingen er afdelingsformanden, der vælges direkte på afdelingens generalforsamling for 2 år ad gangen. De øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. På afdelingsgeneralforsamlingen vælges ligeledes en suppleant til hovedbestyrelsen. Umiddelbart efter hver afdelingsgeneralforsamling konstituerer afdelingsbestyrelsen sig. Halvdelen af afdelingsbestyrelsen er på valg hvert år, således at formand/afdelingskasserer ikke er på valg samme år. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen kan nedsætte mindre udvalg til at bistå med specielle opgaver. Hovedbestyrelsen skal altid godkende udvalgene og deres opgaver. Valgbare til bestyrelserne er foreningens medlemmer der er fyldt 18 år.

 

§6.

Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen og træffer afgørelser i alle fælles anliggender og alle spørgsmål vedrørende foreningens økonomi under hensyn til vedtagne budgetter. Foreningen har én fælles kasse, og der udarbejdes årlige budgetter for de enkelte afdelinger, som frit kan disponere inden for bevillingerne. Alle ind- og udbetalinger foregår via kassereren. Afdelingsbudgetterne vedtages en gang om året. Tidspunktet fastsættes af bestyrelsen der skal have budgetmeldinger fra de enkelte afdelinger mindst en gang i kvartalet. Større udsving påpeges snarest af kasserer og/eller afdelingens bestyrelsesrepræsentant. Afdelingsbestyrelserne forestår den daglige ledelse af hver afdeling efter de retningslinjer, som generalforsamlingerne og hovedbestyrelsen anviser. Afdelingsbestyrelserne har ansvaret for, at de sportslige aktiviteter afvikles bedst muligt, fordeler i samarbejde med de øvrige afdelinger træningstider og træningspladser, sørger for nødvendigt opsyn med og vedligeholdelse af baneanlæg, klublokaler og omklædningsrum, træffer afgørelse om tilmelding af turneringshold, deltagelse i stævner m.v. samt sikrer, at der til hvert hold er knyttet træner og holdleder. Endvidere har afdelingsbestyrelserne ansvar for udarbejdelse af budgetforslag, til hovedbestyrelsen.

 

§7.

Hovedbestyrelsen vælger en repræsentant til bestyrelsen for Fritidshuset i Dall Villaby. Endvidere udpeger fodboldafdelingens bestyrelse inden 31. januar 2 personer, der ligeledes skal repræsentere foreningen i bestyrelsen for fritidshuset. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes med udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmedlemmer mindst 5 dage før mødets afholdelse. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i hans fravær kassererens stemme afgørende. Over hovedbestyrelsens forhandlinger føres referat som godkendes ved næste bestyrelsesmøde. Hvis et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan vedkommende betragtes som udtrådt, og suppleanten indkaldes.
 

Generalforsamlinger

 

§8.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling holdes i januar måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer af foreningens medlemmer er tilstede. På foreningens generalforsamling har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, stemmeret. Endvidere kan alle medlemmer op til 16 år lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved forældre eller fuldmagt med en stemme. Ethvert stemmeberettiget medlem over 18 år er valgbart. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden via mail til alle medlemmer samt annoncering på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af vedtægterne, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

 

§9.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

•1.      Valg af dirigent

•2.      Beretning fra foreningens formand og eventuelt afdelingsformændene.

•3.      Forelæggelse af revideret regnskab.

•4.      Behandling af indkomne forslag, herunder kontingenter.

•5.      Valg af formand på lige årstal. Valg af kasserer på ulige årstal.

•6.      Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.

•7.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

•8.      Eventuelt.

 

§10.

Afdelingsgeneralforsamlingerne holdes efter regler nævnt i § 8 senest 8 dag før D.F. I´s generalforsamling. Afdelingsformanden sørger for indkaldelse m.v. til afdelingsgeneralforsamlingen. På afdelingsgeneralforsamlingen behandles følgende dagsorden:

•1.      Valg af dirigent.

•2.      Afdelingsformandens beretning.

•3.      Behandling af indkomne forslag.

•4.      Valg af afdelingsformand.

•5.      Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

•6.      Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen.

•7.      Eventuelt

 

§11.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal holdes når flertallet af hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter forslag herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. Foreningens formand sørger for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
 

Regnskab og revision

 

§12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal føre den ordinære generalforsamling været revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne skal efter gennemgang af regnskab og bilag påtegne regnskabet inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisorerne kan efter egen anmodning foretage eftersyn af foreningens regnskaber og pengemidler. Resultatet meddeles foreningens formand. Foreningens kasserer skal på hvert bestyrelsesmøde kunne fremlægge en kasseoversigt. Det reviderede regnskab skal hvert år indsendes til Aalborg Kommunes magistrats 4. afdeling.
 

Tegningsret/hæftelse

 

§13.

Foreningen tegnes af formanden for hovedbestyrelsen, kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen. Foreningen hæfter kun for sinde forpligtigelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse "ligesom inden medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtigelser".
 

Vedtægtsændringer

 

§14.

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling. Der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 

Opløsning

 

§15.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilsted ved generalforsamlingen, kan hovedbestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue deponeres hos Dansk Idrætsforbund i 5 år til eventuel opstart af ny forening. Anvendes midlerne ikke til opstart af ny forening i området, skal formuen anvendes til velgørende formål efter Dansk Idrætsforbunds skøn.

§16.

Så længe eventuelle kommunegaranterede lån løber kan ændring af disse vedtægter kun ske med Aalborg Kommunes (byrådets) samtykke. Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 1993.

    bottom of page